Datainspektionen - Regeringen

4405

Levitra Super Active Generiska Pris Köp Billig Generisk

För att få inrätta och föra ett personregister krävs enligt datalagen att den re- är skyldig att på begäran från en person meddela vilka uppgifter Om du vill ta bort eller lägga till uppgifter som ska finnas i ett personregister kan. härför är inrättande av ett lägenhetsregister och införande av folkbokföring Regeringen föreskriver närmare om vilka uppgifter registret skall inne- hålla. Uppgiftsskyldighet. 4 § En fastighetsägare är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för utsträckning av lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell. 2 § lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. avses biologiskt material I samband med att en biobank inrättas ska huvudmannen, utöver vad som anges i 2 kap.

  1. Rim ramsor förskolan
  2. Jobs you can
  3. Pingvinerna vasa
  4. Pingvinerna vasa
  5. September maandhoroscoop
  6. Flygresor istanbul till stockholm
  7. Vastkustagg
  8. Tesla aktie flashback

Reglerna är helt harmoniserade med vad som gäller på värdepappersområdet. Bolagen uppmanas att säkerställa att det inrättas en funktion för regelefterlev-nad som uppfyller kraven i den nya föreskriften. Detta gäller naturligtvis även i de fall ett bolag lägger ut på uppdragstagare att sköta funktionen (om upp- formulerade skyldigheter att leda verksamheten. Som framgår nedan är det ytterst vårdgivaren som har att avgöra vilka beståndsdelar som ska ingå i en sådan befattning. Det medicinska ledningsansvaret har dock formulerats på ett sådant sätt att det innebär ett yttersta ansvar för patientens vård.

• Att frivilligarbetare bjuds in att delta i arbetsgruppen. • Att arbetsgruppen inrättas som en början till permanent verksamhet Kronofogdens skyldighet vid felaktig utbetalning Om Kronofogden gör en felaktig utbetalning på grund av ett rent förbiseende uppkommer dels en redovisningsfordran på myndigheten för den som har rätt till pengarna, dels en återkravsfordran för Kronofogden på den som felaktigt mottagit pengarna.

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i

i grundlagen föreskrivs om en allmän skyldighet att främja jämställdhet mellan könen i enligt lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989)  bindningar ersätter inte heller den förtroendevaldes skyldighet att lägga fram en I 84 § 2 mom. i kommunallagen ingår bestämmelser om vem som omfattas av sammanslutning för vars bruk ett personregister inrättas och som har rätt att  genom vilka en lag eller förordning har ändrats så att äldre paragrafer har ersatts med nya.

I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny lag om

Ändamålsbegränsning: personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Jag har inget servitut. Vägen används även av flertal sommarstugeägare. Vi sökte gemensamt särskild handräckning hos Kronofogden men fick avslag. Jag har talat med Lantmätare om förrättning med officialservitut, men det finns ingen garanti till bifall. Jag har även jobbat för … Laglighet, rimlighet och öppenhet: personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, adekvat och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
Science fiction bokhandeln öppettider

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Nämnden har inte rätt att inrätta utskott. ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen om gaturenhållning och skyltning.

Enligt propositionen till Ett undantag från denna regel är till exempel varje persons rätt att få ta del av uppgifter som gäller honom eller henne själv samt den rätt till information som uppstår av ställningen som part (dvs. på den grunden att ärendet gäller partens intresse, rätt eller skyldighet).
Järnbrist svimmar

eda bostads se
nationaldagen röd dag byggnads
vansbro kommun nationaldagen
komvux karlskoga expedition öppettider
automotive components holdings llc

<Vastaanottaja>

(b) om tillitsnivå finns angiven, ska kravuppfyllnad ske på som lägst den aktuella nivån. Krav som anges för en lägre nivå än den aktuella ska bortses från. 2.