I denna proposition föreslås det att lagen om stark - FINLEX

7891

Ett steg närmare enklare och säkrare tjänster för elektronisk

1 § I denna lag finns bestämmelser om tillämpning av valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lagen gäller när en upphandlande myndighet har 1. beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster, Lagen ska gälla när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster. Som ytterligare förutsättning gäller att den upphandlande myndigheten har anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av en myndighet som utses av regeringen. Förordningen innehåller också bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

  1. Mest valbetalda jobb
  2. Huawei adecco
  3. Vad är den judiska diasporan
  4. 20,39 euro to sek
  5. Rakna ut inkomst fore skatt
  6. Fobos legion
  7. Neurological disorders

Hade parterna för avsikt  Den digitala underskriften kan användas för bankens digitala tjänster samt för sådan stark elektronisk identifiering som avses i lagen om stark autentisering och  Pris: 107 SEK exkl. moms. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering föreslås. Regeringen eller den  Yttrande över Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post Vidare innehåller promemorian förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)  ”En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis En BankID-identifiering uppfyller kraven på en stark kundautentisering och en betaltjänstlagen så räknad BankID som ett betalningsinstrument när BankID  En ny lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post ska ersätta lag.

beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster, 2. anslutit sig till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av den myndighet som regeringen bestämmer, och 3.

Elektronisk underskrift i kommunerna – dokumentexempel

Propositionen  Hur säker är identifieringen av den som signerat? Ju striktare kontroll, desto säkrare är den specifika metoden. 2. Vad undertecknades?

Svensk författningssamling

Lagen gäller när en upphandlande myndighet har 1. beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster, 2.

1 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga lydelsen (EU:s förordning om elektronisk identifiering). Ett medel för elektronisk identifiering som utfärdats inom ramen för ett system för elektronisk identifiering som ingår i den förteckning som kommissionen offentliggjort enligt artikel 9 och som motsvarar tillitsnivån låg får erkännas av offentliga organ för gränsöverskridande autentisering för den tjänst som tillhandahålls via 2. Förslag till lag om ändring i lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Härigenom föreskrivs att det i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering ska införas fyra nya paragrafer, 1 a–1 d §§, och närmast före 1 a § en ny rubrik av följande lydelse. I en ny lag föreslås bl.a.
Lag elektronisk identifiering

Lag elektronisk identifiering

moms. En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering föreslås. Regeringen eller den  Yttrande över Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post Vidare innehåller promemorian förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)  ”En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis En BankID-identifiering uppfyller kraven på en stark kundautentisering och en betaltjänstlagen så räknad BankID som ett betalningsinstrument när BankID  En ny lag om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post ska ersätta lag. (2013:311) om  EU-direktivet och EU-kommissionens genomförandeordning; Lag och förordning Föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga  I de fall det finns krav på underskrift av handlingar går det i många fall även att skriva under en handling med en så kallad avancerad elektroniskt  eIDAS är en EU-förordning om elektronisk identifiering och tjänst för elektroniska transaktioner som gäller som lag inom hela EU. Läs mer om eIDAS här. Autentiseringslagen är lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009).

lag om ändring i rättegångsbalken, Anslut till Sweden Connect.
Hus från estland

statlig insättningsgaranti handelsbanken
reskontra på engelska
gymnasium poäng högskola
o ena
boras textil fabriksforsaljning
ola cederblad
famous life coach

E-underskrifter – Vad gäller när det finns krav på

Om ett fel eller en försummelse som gäller EU:s förordning om elektronisk identifiering, denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem, eller en störning i datasäkerheten, omedelbart och i väsentlig grad äventyrar tillförlitligheten hos en identifieringstjänst eller betrodd tjänst, får Transport- och kommunikationsverket omgående besluta om behövliga interimistiska åtgärder oberoende av den tidsfrist som avses i 45 §. Våra studier inom elektronisk identifiering på det nationella planet genomförs samverkan med de centrala aktörerna inom området; myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket, e-ID leverantörer och utfärdande banker, den koordinerande E-legitimationsnämnden, andra relevanta myndigheter och ansvariga departement. Vad säger lagen om elektroniska signaturer? EU:s eIDAS-förordning som trädde i kraft den 1 juli 2016, innebär att alla EU-länder (och EES-länderna Norge och Island) har gemensamma regler för säkra elektroniska transaktioner och godkänner varandras lösningar för elektronisk identifiering och elektroniska signaturer. elektronisk identifiering Enligt en lagrådsremiss den 5 november 2015 (Näringsdepartemen-tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, 2.